วิสัยทัศน์ (Vision )

เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในปี 2564 ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น